"mandamus" - Details

English Term:
mandamus
Arabic Term:
نأمر
Arabic Definition:

English Definition: